Dodaci dizel elektro agregata

Dodaci dizel elektro agregata

Moguće je sinhronizovati nekoliko agregatskih izvora međusobno. Sa tim postižemo veću pouzdanost rezervnog napajanja i povećevamo raspoloživu snagu.
Takođe moguće je sinhronizovati agregatski izvor sa električnom mrežom. Ta mogućnost dopušta korisniku testiranje agregata pod opterećenjem, bez prekida napajanja električnih potrošača i pokrivanje energetskih vrhova.
Daljinski nadzor i upravljanje agregatom moguće je na više načina. Najčešći su preko interneta i GSM/GPRS mreže.

Dodaci dizel elektro agregata su pre svega namenjeni integraciji dizel elektro agregata u okolinu i ispunjavanju dopunskih zahteva kako objekta tako i okoline.

 

Pojedini dodaci

  • ATS Automtski prekidač za prebacivanje napajanja između mreže i dizel elektro agregata kada dođe do ispada električne mreže.
  • izduvni sistem – odvod izduvnih gasova iz prostora
  • sistem za odvod toplog vazduha
  • prigušivač zvuka
  • vazdušne žaluzine (fiksne, gravitacione, elektromotorne)
  • dodatni spoljni rezervoar (podzemni ili nadzemni)
  • sklop za pretakanje
  • alarmni i komunikacioni uređaji